Laras Bahasa

Diposting pada

Laras Bahasa

Laras Bahasa : Pengertian Menurut Ahli, Ciri, Jenis Dan Contoh – Laras bahasa adalah salah satu daripada aspek sosiolinguistik yaitu mengenai bahasa dan penggunaannya. Bahasa sentiasa mempamerkan perbedaan dalam penggunaannya yang boleh dikatakan sebagai ragam bahasa. Dalam ilmu sosiolinguistik, ragam bahasa di istilahkan sebagai register atau laras ( Hudson, 1980,hlm. 48) yaitu satu istilah teknik untuk menerangkan perlakuan bahasa (linguistik behaviour) seseorang individu apabila bahasa digunakan.


Perbincangan mengenai laras bahasa tidak terlepas daripada membincangkan dua konsep, yaitu pengguna dan penggunaan. Pengguna adalah orang yang menggunakan bahasa yang menyebabkan wujudnya dialek. Contohnya adalah seperti dialek Kelantan, Melaka, Kedah, Sarawak dan sebagainya.


Penggunaaan adalah bagaimana sesuatu bahasa itu digunakan secara berbeda-beda dalam berbagai situasi. Penggunaan bahasa yang berbeda-beda ini melahirkan laras yaitu penggunaan bahasa yang berbeda-beda berdasarkan situasi dan faktor lain yang melahirkan kata-kata yang berbeda mengikut keadaan. Misalnya kata-kata yang digunakan untuk bergurau senda adalah berbeda daripada kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ucapan. Oleh itu, bolehlah dirumuskan bahwa penggunaan bahasa yang berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor sosial seperti keadaan dan tempat, disebut juga laras bahasa atau laras sosial. Penggunaan bahasa yang berbeda-beda mengikuit faktor geografi atau daerah disebut sebagai dialek daerah.


Definisi Laras Bahasa

Laras bahasa boleh didefinisikan sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. Laras bahasa biasanya berubah-berubah mengikut situasi. Ciri-ciri laras yang penting ialah perbendaharaan kata, susunan ayat, dan frasa yang digunakan. Sesuatu laras tertentu digunakan untuk keadaan atau situasi tertentu.


Ketika bahasa itu berada pada tataran fungsi bahasa ekspresi diri dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk kedalam ragam bahasa dan laras bahasa.Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini kita mengenal iklan, laras ilmiah, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Setiap laras memiliki cirinya sendiri dan memiliki gaya tersendiri.


Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulis dan dalam bentuk standar, semi standar, atau nonstandar.Berdasarkan fungsi pemakaiannya, bahasa dibedakan menjadi beberapa bentuk laras bahasa diantaranya adalah laras bahasa iklan,laras bahasa ilmiah, laras populer dan lain-lain. Namun, sebelumnya tahukan Anda apa yang dimaksud dengan laras bahasa?.


Bahasa lisan dalam situasi tidak resmi/santai, pembicara biasanya menggunakan kata-kata tidak baku karena kecenderungan pembicara membahas masalah-masalah umum. Karena itu, pilihan kata yang digunakan pun merupakan kata-kata umum atau yang disebut kata populer.


Bahasa lisan dalam suasana resmi seperti kuliah, diskusi, seminar, dan ujian lisan pemakai bahasa diharapkan lebih banyak menggunakan kata-kata baku di samping kata tidak baku. Hal ini dimungkinkan karena dalam suasana resmi sekalipun, ragam bahasa lisan mengizinkan pemakaian seperti itu, mengingat komunikasi berlangsung cepat dan spontan. Oleh karena itu larah yang digunakanpun berbeda dengan saat berbicara biasa.


Pengertian Laras Bahasa

Laras Bahasa adalah bahasa yang digunakan untuk berbagai keperluan, atau dalam konteks sosial tertentu. Banyak laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batas yang jelas antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras yang berbeda bahasa apapun di antara ahli bahasa antara lain:

Baca Juga :  Pengertian Novel Menurut Para Ahli Dan Contoh, Jenis Serta Cirinya

Pengertian Laras Bahasa


Pengertian Laras Bahasa Menurut Ahli

Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Joos (1961) yang membagi lima laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu:

 1. Beku (frozen)
 2. Resmi (formal)
 3. Konsultatif (consultative)
 4. Santai (casual)
 5. Akrab (intimate)

Baca Juga: Cara Memahami Lafal, Intonasi, Tekanan, Jeda Dan Contohnya


Menurut Felicia (2001:8), raga bahasa dibagi berdasarkan media pengantarnya atau saranannya,yang terdiri atas:

 1. Ragam lisan
 2. Ragam tulis

Berbagai beku digunakan dalam situasi yang sangat sedikit kebijaksanaan dan memungkinkan fleksibilitas dengan Kitab Suci, keputusan pengadilan, dan upacara pernikahan.


Ragam resmi digunakan dalam komunikasi resmi sebagai pidato resmi, pertemuan resmi dan jurnal ilmiah. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan berpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar.


 • Ure dan Ellis telah menyatakan pada 1977 bahawa laras bahasa adalah sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu situasi komunikatif.
 • Za’ba (1962) menerangkan laras ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunannya atau bentuk peribahasanya.

Penggunaan laras bahasa ditentukan oleh dua faktor, Ciri-ciri keperihalan sesuatu peristiwa bahasa

 • Situasi luaran

Berdasarkan latar belakang social dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa

 • Situasi persekitaran

Berdasarkan aspek-aspek yang terlibat dalam penggunaan bahasa mengikut 2 faktor berikut:

 1. Cara penyampaian (lisan, bertulis, bahasa isyarat dan sebagainya.
 2. Hubungan social dan peribadi antara pengguna bahasa

Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu:

 1. Laras Bahasa Umum
 2. Laras Bahasa Teknikal
 3. Laras Bahasa Undang-undang
 4. Laras Bahasa Agama
 5. Laras Bahasa Himbauan
 6. Laras Bahasa Klasik
 7. Laras Bahasa Kreatif
 8. Laras Bahasa Kanak-kanak
 9. Laras Bahasa Iklan

Baca Juga: Tujuan, Proses, Fungsi, Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli


Ciri-ciri Laras Bahasa

Laras Bahasa Umum

 • Ciri-cirinya:
 1. Tidak mengandungi istilah teknikal.
 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.
 3. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.
 4. Laras Bahasa Teknikal

 • Ciri-cirinya:
 1. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu.
 2. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah, jadual, graf, peta, dll.).
 3. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.
 4. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah.
 5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa.
 6. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara.
 7. Laras Bahasa Undang-undang

 • Ciri-cirinya:
 1. Tidak mengandungi gambar, gambar rajah, graf, jadual, dan sebagainya.
 2. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang, diikuti oleh syarat, dan diakhiri dengan keputusan undang-undang.
 3. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain.
 4. Laras Bahasa Agama

 • Ciri-cirinya:
 1. Terdapat unsur bahasa klasik , terutama pada kosa katanya.
 2. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama.
 3. Banyak mengandungi bentuk cerita, kias, dan ibarat.
 4. Laras Bahasa Himbauan

 • Ciri-cirinya:
 1. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah.
 2. Banyak menggunakan contoh, kes atau cerita yang selaras dengan tajuk.
 3. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan.
 4. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan.
 5. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.
 6. Laras Bahasa Klasik

 • Ciri-cirinya:
 1. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi.
 2. Tidak menggunakan tanda bacaan, dan tiada berperenggan
 3. Banyak menggunakan struktur ayat pasif.
 4. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat, seperti arakian, hatta, kalakian, dll.
 5. Mengandungi kosa kata bahasa istana.
 6. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal.
 7. Laras Bahasa Kreatif

 • Ciri-cirinya:
 1. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif.
 2. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama.
 3. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan.
 4. Bersifat kreatif imaginatif, menggunakan bunga bahasa, dan bahasa hiasan.
 5. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi.
 6. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat.
 7. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi, morfologi atau sintaksis.
 8. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan, misalnya menggunakan unsur imejan.
 9. Laras Bahasa Kanak-kanak

 • Ciri-cirinya:
 1. Kosa katanya terdiri daripada kata akar, kata nama konkrit, kata kerja, dan kata adjektif.
 2. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa.
 3. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad, malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.
 4. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal.
 5. Bahasa perlambangan tidak digunakan, begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa.
 6. Laras Bahasa Iklan

 • Ciri-cirinya:
 1. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak.
 2. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandang-dengar.
 3. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan, khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar.
 4. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal.
 5. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan.
 6. Menggunakan ungkapan dan istilah yang ‘stylish’.
 7. Menggunakan berbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna, seperti kaedah umpan, gesaan, doa, dsbnya.
Baca Juga :  [LENGKAP] Materi SD Bahasa Indonesia Kelas 6 Semester 1-2

Baca Juga: Pengertian Membaca Indah Menurut Para Ahli Serta Syarat, Jenis & Manfaatnya


Ragam Bahasa

Ragam digunakan dalam suasana informal dan santai dapat digunakan oleh orang-orang yang belum tentu mengenal satu sama lain secara intim. Berbagai menggunakan familiar di kalangan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan intim.


Ragam Bahasa Berdasarkan Situasi

Berdasarkan situasi pemakainnya, ragam bahasa dapat dibagi menjadi 3 yakni ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non-formal.


 • Ragam Formal
 1. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Bentuk ragam ini (atau disebut juga ragam baku) yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Beberapa contoh keperluan dan kegiatan sehari-hari yang menggunakan ragam fomal:
 2. Komunikasiresmi
 3. Wacanateknis
 4. Pembicaraan di depankhalayakramai
 5. Pembicaraandengan orang yang dihormati

 • Ragam Semi Formal

Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik, dimana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan terkadang ditengah kata-kata baku yang mereka ucapkan terselip kata-kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari (bahasa santai).


Baca Juga: Pengertian, Jenis, Contoh Prosa Lama Dan Baru Lengkap


 • Ragam Non-formal

Ragam non-formal tidak menggunakan kata baku, dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman.


Contoh Laras Bahasa

Perbedaan dalam berbagai bahasa lisan dan bahasa tulis (berdasarkan tata bahasa dan kosa kata):

 • Tata bahasa

(Bentuk kata, tata bahasa, struktur kalimat, kosakata)


Contoh Ragam bahasa lisan

 1. Melyana sedang membaca koran
 2. Ari ingin menulis surat
 3. Tapi Anda tidak perlu menolak proposal

 1. Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar)

Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN

PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib, termasuk boleh dipotong gaji. Sehubungan itu, Ketua Setiausaha Negara, Tan ri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak.

Baca Juga :  Cara Memahami Lafal, Intonasi, Tekanan, Jeda Dan Contohnya

Baca Juga: Cara Membuat Catatan Yang Kreatif Beserta Rangkumannya


 1. Contoh Laras Bahasa Teknikal

Di peringkat menengah atas, di samping terdapat sekolah akademik, terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan, vokasional  dan teknik.  Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus.  Pada tahun 1978, terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37,709 orang murid.  Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan, vokasional dan teknik, jumlah guru dan murid bagi Semenanjung, Sarawak, dan Sabah.


 1. Contoh Laras Bahasa Undang-Undang

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA  (RAYUAN 1987)

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980, Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut:

Nama dan Mula Berkuatkuasa:

 • Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan   Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987 dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

 1. Contoh Laras Bahasa Agama

Dari Anas r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman , lalu sebahagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala


 1. Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa)

Ya, Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama, dunia dan seterusnya di akhirat nanti.  Ya, Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bapa-bapa kami, ibu-ibu kami, datuk-datuk kami, ninda-ninda kami, guru-guru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat, Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati, dengan rahmat-Mu jua, wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.


 1. Contoh Laras Bahasa Klasik

Kata sahibul hikayat, ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura, berlompatan lalu ke darat; dan segala orang di pantai itu banyak mati, dilompati oleh todak itu. Jika kena dada, terus ke belakang; jika kena leher dan pinggang, terus ke sebelah.  Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu, lagi banyak mati.  Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini, semuanya menyatakan , “Todak menyerang kita. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”.


Baca Juga: Cara Memahami Informasi Tertulis Dan Membuat Catatan Serta Contohnya


 1. Contoh Laras Bahasa Kreatif

Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh.  Tapi lekatnya cukup kuat.  Kalau tarik kuat tentu tali putus.  Kalau tak putus wau tentu terkoyak.  Kemudian Pak ambil keputusan.  Tali mesti ditarik.  Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga.  Carik boleh ditampung.  Cucu-cucu pun bersorak lagi.  Mereka mau wau itu jatuh.

Tiba-tiba tali putus.  Sorak cucu-cucu jadi senyap.  Pak memandang muka cucu-cucu.  Cucu-cucu memandang muka Pak.  Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangku


 1. Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak

Sebelum tidur, nenek menghidangkan susu panas.

“Kamu berdua mahu dengar cerita tak?  Nenek ada suatu cerita bagus, “kata nenek Kiti.

“Cerita apa, nenek?  tanya Kiti.

“Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula.

“Tidak pernah,” jawab Kiti dan Bani.


 1. Contoh Laras Bahasa Iklan

Sephia canggih, gaya sporty

Kediaman ekslusif gaya hidup modern


Baca Juga: Memahami Sumber Informasi Serta Jenis Dan Contohnya Lengkap


Demikian Penjelasan Diatas Tentang Laras Bahasa : Pengertian Menurut Ahli, Ciri, Jenis Dan Contoh Semoga Bermanfaat Bagi Pembaca Pensil.Co.Id